Leerprogramma Noordzeekanaalgebied

Verduurzaming in het Noordzeekanaalgebied

Als we de doelen uit het klimaatakkoord willen behalen en de Sustainable Development Goals willen realiseren, dan is het van belang dat de overheid (in al haar verschijningsvormen), bedrijfsleven en de samenleving de krachten bundelen en gaan samenwerken. Dit klinkt evident, maar in de praktijk blijkt dit verre van vanzelfsprekend. Zowel de Sociaal-Economische Raad (SER) als de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) hebben geadviseerd om op regionaal niveau voor een samenhangende aanpak van duurzaamheids-opgaven te zorgen. Een aanpak waarbij vooral de samenleving, veel meer dan nu het geval is, wordt betrokken bij de grote opgaven en oplossingen die in een gebied spelen. 

Maar zowel bedrijven als overheden worstelen met de vraag: hoe dan? Hoe werken we zelf veel effectiever samen, en hoe betrekken we actoren uit de omgeving, die consequenties ervaren van oplossingen en/of andere behoeftes hebben die bij het ontwerp van oplossingen idealiter meegenomen worden? Dit vraagt dat partijen de capaciteit ontwikkelen om veel vroeger dan men gewend is openheid van zaken te geven en de condities te creëren opdat er een generatieve dialoog met de omgeving kan ontstaan. Public Mediation en TNO hebben samen met de UvA en de VU de vraag gekregen om dit lerende programma op te zetten. Met het Noordzeekanaal-gebied als eerste gebied waarin we dit programma gaan uitvoeren. 

Met het leerprogramma plaatsen we ons in de ruimte tussen bedrijven, overheden en omgevingspartijen. We maken binnen het leerprogramma geen grote plannen en nemen geen grote beslissingen. Daar lopen al genoeg initiatieven en projecten voor vanuit de regio zelf. Wat we wel doen is dat we ruimte voor reflectie organiseren, kennis en ervaring inbrengen en een platform bieden om te praten over hoe we het gebied kunnen verbeteren. De kennis en inzichten die deelnemende partijen ophalen uit de leerbijeenkomsten kunnen zij direct inzetten in hun dagelijkse praktijk, om de dialoog met de omgeving vanuit concrete projecten en initiatieven nog beter vorm te geven en (gezamenlijk) aan te gaan. 

Bron: Google Maps

Het Noordzeekanaalgebied

Het Noordzeekanaalgebied strekt zich uit van Amsterdam tot aan de kust, het kanaal verbindt Amsterdam in de binnenlandse wateren met de Noordzee. Het gebied heeft een rijke historie en biedt plaats aan soorten bedrijven en industrie, maar ook dorpen, Natura 2000 gebieden, UNESCO erfgoed, havengebied en boeren. Veel partijen in dit gebied hebben de ambitie om te groeien en ontwikkelen, wat leidt tot een uitdaging op het gebied van ruimte en ruimtelijke indeling. De duurzaamheidsopgave voor het gebied, draagt op veel manieren aan bij aan deze uitdagingen en complexiteit. Het leidt tot veranderingen in infrastructuur en verhoudingen tussen partijen. Wat zorgt voor een interessante dynamiek in de omgeving en een bijzonder complex speelveld, met vele belanghebbenden.

Initiatiefnemers van het programma

Het programma is bedoeld voor mensen op verschillende niveaus die direct invloed uitoefenen op interactie met de omgeving. Bijvoorbeeld mensen die werken op het vlak van communicatie, omgevingsmanagement, public affairs, verduurzaming, innovatie, bestuur en management. Of mensen die simpelweg in het gebied wonen of werken.

De initiatiefnemers zijn;

  • RVO: Topsector Energie, programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren
  • Tata Steel
  • Programmabureau Noordzeekanaalgebied
  • Port of Amsterdam
  • Gasunie
  • Ministerie van Economische Zaken

Naar het overzicht