PM is in 2018 voortgekomen uit het Public Mediation Programme van de Universiteit van Amsterdam. Het programma was een gezamenlijk initiatief van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (Politicologie) onder de vleugels van Alexander Rinnooy Kan. Samen met David Laws en Martien Kuitenbrouwer heeft hij in 2014 een programma opgezet, gericht op public mediation, waarin onderzoek en praktijk verweven zijn. Het programma ontwikkelde de praktijk en het vakgebied van public mediation in Nederland en werkt tot op de dag van vandaag samen met een groot en divers netwerk van beroepsbeoefenaren, onderzoekers en beleidsmakers in Europa en de VS.

Het Team

PM wordt gedragen door een team met met een brede ervaring in het openbaar bestuur, conflictmanagement en onderzoek. Onze kracht is dat wij snel een diagnose kunnen stellen en een breed repertoirehebben om met conflict en controverse om te gaan. We gaan daarbij conflictsituaties niet uit de weg. In die situaties bieden we een alternatief voor politieke besluitvorming of juridische procedures. Onze pragmatische werkwijze schept helderheid en draagt bij aan duurzame oplossingen. Onze mensen zijn interdisciplinair opgeleid waardoor ze goed hun weg kunnen vinden in de verschillende domeinen waar PM actief is. Naast ons vaste team hebben wij een tweede ring van onderzoekers en beroepsbeoefenaren die wij vaak inzetten als klankbordgroep of project partners om onze eigen kennis aan te scherpen of juist te verbreden. 


Martien Kuitenbrouwer - fotograaf: Gilles Cohen

Martien Kuitenbrouwer

Martien is één van de initiatiefnemers van het Public Mediation Programme van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en mede-oprichter van het Public Mediation. Zij heeft ruim 25 jaar ervaring in het publiek domein als adviseur, ambtenaar, bestuurder en onderzoeker. Haar ervaring vanuit de praktijk met complexe beleidsproblemen, de ingewikkelde samenwerkingsrelaties met andere partijen en het gemak waarmee conflicten kunnen escaleren maakte haar interesse in beleidsbemiddeling wakker.  De connectie met actie-onderzoek in dit veld kreeg verder vorm in de samenwerking met David Laws van het Center for Conflictstudies aan de UvA. Naast haar werk als actie-onderzoeker, beleidsbemiddelaar en procesbegeleider in (vastgelopen) beleidsproblemen is ze tevens docent Public Policy aan de Universiteit van Amsterdam. Martien is afgestudeerd in Geschiedenis van Internationale Betrekkingenaan de UvA en in Sociaal Economisch Beleid aan de London School of Economics and Political Science en werkt momenteel aan haar PhD in bestuurskunde.

Marc Rijnveld - fotograaf: Gilles Cohen

Marc Rijnveld

Marc is mede-oprichter van PM en bestuurskundige. Hij werkt meer dan 25 jaar in complexe besluitvormingstrajecten in het (semi) publieke en private domein vanuit een rol als public-mediator, onderzoeker en projectleider. Hij werkt op het grensvlak van onderzoek en praktijk. Marc helpt partijen die met elkaar in een probleemsituatie zijn beland door hen te verbinden met hun eigen belangen. Daardoor zijn zij in staat om met elkaar te praten, te leren en te onderhandelen over praktische oplossingen. De afgelopen jaren bepaalt duurzame energieontwikkeling een steeds groter deel van zijn werk. Dat is ingegeven door de energietransitie en de onvermijdelijke maatschappelijke veranderingen die daarmee gepaard gaan. Marc is bestuurskundige en werkte achtereenvolgens voor de Rijksoverheid, kennisinstelling TNO en het bedrijfsleven.

Hester de Gooijer - fotograaf: Gilles Cohen

Hester de Gooijer

Hester is adviseur bij PM. Hester heeft een studieachtergrond in de Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie. Hierna heeft zij een master Conflict Resolution and Governance behaald aan de UvA. Naast haar werk bij PM is zij junior onderzoeker bij PMP en geeft zij les als docent bij de bachelor Politicologie. Hester houdt zich bezig met conflicten in het sociale domein, waarbij zij de afgelopen jaren onder andere bezig is geweest met het ontwikkelen van leermodules voor netwerkpartners die samenwerken aan complexe maatschappelijke opgaven. Hester is door haar bredere ervaring als onderzoeker voor PM vaak bezig met het uitvoeren van actie-onderzoek.

Nadine Lodder - fotograaf: Gilles Cohen

Nadine Lodder

Nadine is adviseur bij PM. Zij heeft een achtergrond in Conflict Resolution and Governance, Internationale Betrekkingen en Culturele Antropologie. Nadine is vanaf 2018 werkzaam bij PM en de jaren daarvoor als onderzoeksassistent bij het Public Mediation Programme van de UvA. Voor PM houdt zij zich bezig met vraagstukken op het gebied van samenwerken in netwerken in de domeinen veiligheid, jeugd en zorg in o.a. Amsterdam en met de Systeem-in-de-buurt werkwijze ontwikkeld door PM in verschillende wijken door het land. Daarnaast is zij geïnteresseerd in vraagstukken rondom (internationaal) maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Nienke van Schie

Nienke is adviseur bij PM. Nienke heeft een multidisciplinaire achtergrond in Archeologie, Milieumanagement en Bestuurskunde. Zij deed actie-onderzoek naar interactieve plan- en besluitvorming en schreef hierover diverse artikelen en een proefschrift. In haar proefschrift onderzocht en ontwikkelde zij een benadering om verschillende waarden en feiten van betrokkenen gelijkwaardig te betrekken in afweging en besluitvorming. Zij was voor PM de afgelopen jaren betrokken bij diverse lerende evaluaties voor gemeenten en samenwerkingstrajecten tussen verschillende partijen. Zij is daarnaast betrokken bij de organisatie van participatie trajecten rondom duurzame energie. Nienke is geïnteresseerd in de rol van experts in complexe en interactieve processen, en de verbinding van verschillende soorten kennis in methodieken voor afweging en besluitvorming. Eerder was zij werkzaam als consultant en in de wetenschap, waar zij zich richtte op governance processen in waterbeleid en complexe systemen. 

Ayla Karmat

Ayla is junior adviseur bij PM. Zij is in 2018 begonnen bij PM met een stage naast haar bachelor Politicologie aan de UvA. Na haar stage bleef zij werkzaam als assistent voor PM tijdens haar master Environmental Sciences aan de Universiteit van Wageningen. Sinds januari 2021 is zij begonnen als adviseur. Tijdens haar studie heeft zij zich verdiept in allerlei complexe maatschappelijke- en milieuwetenschappelijke vraagstukken waarvoor definities, afbakening en oplossingen niet eenduidig zijn en waarvoor vaak nieuwe en complexe vormen van samenwerking ontwikkeld moeten worden. Vanuit haar specialisme milieusysteemanalyse verdiept zij zich in milieuproblemen en interdisciplinaire samenwerking. Voor PM is Ayla veel betrokken bij lerende evaluaties en begeleiding van klankbordgroepen rondom energiedoelstellingen. 

Marleen zum Vörde sive Vörding

Marleen is junior adviseur bij PM. Ze heeft een achtergrond in Europese Studies en Conflict Studies waar ze zich heeft gericht op grensoverschrijdende conflicten en environmental peacebuilding – op een pragmatische wijze conflicten transformeren door de nadruk te leggen op interafhankelijkheid op het gebied van natuurlijke bronnen. Ze bekijkt complexe maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken, van het ontstaan van conflict dynamieken tot het transformeren daarvan en de daaraan gelinkte governance. Voor PM werkt Marleen veel op het sociale domein, onder andere op thema’s als jeugdzorg en wijkvernieuwing, en op thema’s gelinkt aan verduurzaming en de energietransitie.

Sipke Bontekoe - fotograaf: Gilles Cohen

Sipke Bontekoe

Sipke is junior adviseur bij PM. Hij heeft een achtergrond in politieke economie. Binnen zijn studie heeft hij zich vooral toegespitst op beleidsspecificaties binnen lokaal welzijn, waar hij het liefst zowel strategisch als pragmatisch mee bezig is. Bij PM ondersteunt en begeleidt hij gesprekken tussen sociale partners (o.a. jeugdwerkers, scholen, woningbouwcorporaties, politie en de gemeente) om de onderlinge samenwerking te verbeteren. Daarnaast heeft hij ervaring met joint fact finding en de geïntegreerde werkwijze in het jeugd & veiligheidsdomein. Hij krijgt energie van het overbruggen van verschillende belangen. 

Amber Bosse

Amber is junior adviseur bij PM. Zij is sinds februari 2021 verbonden aan PM via haar onderzoeksstage, waarna zij in de zomer van 2021 startte als junior adviseur. Amber studeerde Rechtsgeleerdheid aan de UvA en behaalde de masters Internationaal recht en Conflict Resolution and Governance. Door haar juridische achtergrond was het voor haar duidelijk dat er in het publieke domein ook een mogelijkheid moet zijn om gezamenlijk overeenstemming te bereiken over complexe maatschappelijke vraagstukken, waar mogelijk als alternatief voor juridische procedures. Voor PM houdt zij zich vooral bezig met projecten in het duurzaamheidsdomein en conflicten over ontwikkelingen in de publieke ruimte. 

Wouter Mensink

Wouter is adviseur bij PM. Hij is bestuurskundige en filosoof, maar denkt als een socioloog. Voordat hij begon bij PM, werkte Wouter een kleine twintig jaar als onderzoeker, eerst in Hongarije, later als promovendus aan de Universiteit Leiden, en uiteindelijk op het Sociaal en Cultureel Planbureau. Wouter houdt zich bezig met sociale en technologische innovatie, beleidsevaluaties, beleidsparticipatie, burgerinitiatieven en lokale conflicten. Thematisch heeft hij ervaring in het sociaal domein, met wijkvernieuwing, vluchtelingenopvang, natuurbeheer en verduurzaming. Voor PM gaat hij aan de slag met het ontrafelen van complexe problematiek in de praktijk, waarbij hij zijn analytische blik meeneemt in zijn mediation werk. 

Tessa Kooi

Tessa is junior adviseur bij PM. Ze heeft een interdisciplinaire achtergrond in sociologie, politicologie en internationale betrekkingen. Ze bekijkt complexe vraagstukken dan ook  door een interdisciplinaire lens. Na haar Bachelor heeft ze de masters Conflict Resolution and Governance aan de UvA en International Crimes, Conflict and Criminology aan de VU behaald. Tessa duikt graag in de oorzaken van conflicten, waarbij ze de invalshoeken van verschillende partijen niet uit het oog verliest. Bij PM werkt Tessa vooral in het sociale domein, op thema’s als ontwikkelingen in de publieke ruimte en relaties tussen overheid en burger.

David Laws - fotograaf: Gilles Cohen

David Laws

David is verbonden aan PM. Hij is programmadirecteur van de masteropleiding Conflict Resolution and Governance. Hij is universitair hoofddocent bij de vakgroep Political Science aan de UvA. Zijn onderzoek richt zich op de relatie tussen onderhandelen en conflictoplossing, openbaar bestuur, en democratisch bestuur Voordat hij naar Amsterdam kwam, werkte hij bij het Department of Urban Studies and Planning van MIT en bij het Program on Negotiation van Harvard Law School. 

Julien F Thomas

Julien is als Associate verbonden aan PM. Als Interaction Designer werkt hij aan multi-stakeholderprocessen en voegt een extra dimensie toe aan het repertoire van PM. Julien komt uit Vancouver, Canada, waar hij een bachelor in conflictresolutie en communicatie voltooide. Als sociaal vormgever ontwikkelde hij in Vancouver diverse sociaal-artistieke interventies om co-creatie en ontmoeting in de stad to bevorderen. Julien deed de Master Designing Democracy aan het Sandberg Instituut in Amsterdam. Sinds 2019 werkt hij met PM aan de Perception Design Studio, een initiatief dat ontwerpinterventies in samenwerking ontwikkelt. Daarnaast is Julien een onafhankeiljke facilitator, onderzoeker en kunstenaar, die installaties en objecten creëert op de grens van kunst, ambacht en interactieontwerp.