Wij begeleiden overheden, bedrijven, instellingen en het publiek om overeenstemming te bereiken over het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. De uitkomsten van deze processen kunnen de vorm aannemen van beleidsplannen, regelgeving, convenanten en ontwerp-adviezen. PM combineert inzichten uit interactieve beleidsvorming, beleidsonderzoek, systeemanalyse, psychologie, communicatie en mediation. De ervaringen van deze vakgebieden zijn vertaald naar een hanteerbare aanpak voor het omgaan met conflicten en controverses.

Wanneer inzetten?

Projecten met een publiek karakter zoals nieuwe verkeersinfrastructuur, windparken, digitale patiëntendossiers of bestuurlijke hervormingen lopen vaak vast in hun eigen complexiteit. Niet zelden zijn de onderwerpen controversieel en lopen de standpunten zo sterk uiteen dat er geen beslissing wordt genomen. In de praktijk leidt uitstel nogal eens tot problemen omdat het grote groepen mensen langdurig in onzekerheid laat. Een  beleidsvraagstuk als “de aanleg van een ringweg” of “het plaatsen van een transformatorstation” lijkt redelijk eenvoudig, maar de kranten staan bol met voorbeelden waarin dit soort eenvoudig lijkende projecten volledig uit de hand lopen.

Er zijn ook veel onderwerpen die bij voorbaat al controversieel zijn. Denk aan de recente discussies over de winning van schaliegas, het opslaan van CO2 in de bodem, het bouwen van een nieuw theater, het koffieshop-beleid, opslag van radioactief afval, etc. De lijst is met gemak aan te vullen. De meeste projectleiders zijn geneigd om dit type vraagstukken zo veel mogelijk te structuren. Zij lopen daarmee het risico beleidsproblemen te versimpelen en belangen van actoren in het beleidsveld over het hoofd te zien. Veelal is de eerste reflex om zoveel mogelijk gebruik te maken van experts, terwijl ‘leken’ zoveel mogelijk worden uitgesloten. Daarmee groeit de weerstand en leidt de controverse uiteindelijk tot een impasse.

De rol van de bemiddelaar

De publieke mediator helpt partijen om hun belangen en visies expliciet te maken. Daarmee maken de deelnemers aan het proces aan elkaar duidelijk op welke punten zijn tegenover elkaar staan en waar zij elkaar wel vinden. Vanuit die situatie zoeken zij -onder begeleiding- in een onderhandelingsproces naar overeenstemming over de oplossing voor het vraagstuk. Als het nodig is, dan worden experts ingeschakeld voor het beantwoorden van  vragen of het geven van een opinie. In geen geval zijn de experts partij in het proces. Dat geldt ook voor onze eigen rol; wij zijn geen arbiter of adviseur die een beslissing neemt over de beste uitkomst van het proces. Dat beslissen de deelnemers in onderhandeling met elkaar.