Regionale Energie Strategie Foodvalley

Hoe geef je burgers een stem als acht gemeenten, twee provincies en twee waterschappen het eens moeten worden over een Regionale Energiestrategie? Zitten burgers wel te wachten op windmolens, zonne-energie en de isolatie van huizen? En als het zo ver komt, op basis van welke voorwaarden zijn bewoners bereid hier mee in te stemmen? De regio Foodvalley (rondom Barneveld en Ede) heeft een burgerforum in het leven geroepen om burgers een stem te geven.

RES Foodvalley werkt volgens de principes van de Mutual Gains Approach. Het idee is dat belangen weliswaar kunnen verschillen, maar dat er wel overbrugbare oplossingen zijn die meerwaarde kunnen creëren voor de partijen. De deelnemende gemeenten vinden het belangrijk dat het perspectief van de burger ook een stem krijgt aan tafel – meer dan alleen indirect via de gemeenteraden. Dit burgerforum is zo veel mogelijk een representatieve, demografische weergave van het gebied met bewoners uit elke gemeente. Wij begeleiden dit burgerforum samen met het Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid (NPBO) in de rol die zij vervullen in het zogenoemde stakeholderoverleg.

Het burgerforum heeft zich kunnen oriënteren op de mogelijkheden die zijn opgesteld door RES Foodvalley om groene energie op te wekken en werken momenteel aan een advies voor de betrokken overheden. Ook zijn ze betrokken bij werkateliers om in meer diepte input te geven over bestaande plannen. Leidend hierin is dat het burgerforum niet gevraagd wordt om energiespecialisten te worden, maar dat het advies geeft met de lokale kennis die zij hebben omdat ze wonen, werken en recreëren in het gebied. Om het burgerforum meer gewicht mee te geven is door Populytics – in samenwerking met TU Delft – een online enquête uitgezet om bewoners te vragen naar wat zij belangrijk vinden en waar hun zorgen liggen. Deze participatieve waarde evaluatie (PWE) geeft het burgerforum input voor het advies.

Het proces kent ook uitdagingen. Zo hebben de leden van het burgerforum met de corona-maatregelen elkaar nog niet fysiek ontmoet, terwijl zij wel samen het advies moeten uitbrengen. Daarnaast is de tijdsdruk van het proces onontkoombaar met de deadline van 1 juli 2021 om de plannen door alle betrokken raden, Provinciale Staten en algemene besturen vastgesteld te hebben. Onlangs deze uitdagingen lijkt het advies toch vorm te krijgen en zijn de overheden in de regio zeer geïnteresseerd in de uitkomst.

Naar het overzicht